Stadgar

Föreningen Berith Bergströms Minne

2022


Stadgar


§ 1 Namn

Föreningens namn är Berith Bergströms Minne


§ 2 Ändamål

Ändamålet med föreningen är att bevara och sprida kännedom om Berith Bergströms liv och gärning,

framförallt hennes produktion av dockskåp och miniatyrer samt intresse för värmländsk kultur och

värmländska släkter.

Föreningen är ideell.


§ 3 Medlem

Medlem kan alla som vill och är intresserade bli, genom att betala medlemsavgift.


§ 4 Styrelsen

Styrelsen som behandlar föreningens angelägenheter består av ordförande, ledamöter och

suppleanter.Efter årsmötet konstituerar styrelsen sig och utser inom sig: vice ordförande, sekreterare,

kassör och utser firmatecknare. Minsta antal styrelsemedlemmar skall vara 5 ordinarie samt 2 suppleanter.

Dock är det önskvärt med fler styrelsemedlemmar. Antalet bör ändå vara ojämnt.


§ 5 Styrelsens ansvar

Styrelsen har i uppdrag att:
Verkställa i behörig ordning fattade beslut.Företräda, bevaka och iaktta föreningens angelägenheter

gentemot myndigheter och enskilda.Behandla inkomna förslag, motioner och ärenden samt själv

föreslå åtgärder inom föreningen.Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningen medel.
Firmatecknare utses i samband med styrelsens konstituering.Vid föreningens möten ska protokoll föras.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.Beslut fattas med enkel majoritet.
Styrelsen är skyldig att överlämna verksamhetsberättelse, räkenskaper och protokoll till vald revisor

senast fyra veckor efter avslutat verksamhetsår för behandling.


§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår vilket också är den period som medlemsavgiften gäller.


§ 7 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet skall hållas innan Maj månads utgång.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.
Kallelse till årsmötet inkl. verksamhetsberättelse samt dagordning ska ske minst två veckor i förväg genom utskick.
Extra årsmöte kan inkallas om minst 50 % av styrelsen, 25 % av medlemmarna eller om vald revisor så kräver.
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst två veckor innan det extra årsmötet.

Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.


§ 8 Dagordning på årsmötet

På årsmötet skall följande dagordning användas: 1. Årsmötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekretare

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera årsmötesprotokollet

5. Fastställande av röstlängd

6. Fastställande av dagordning

7. Fråga om kallelse skett korrekt

8. Styrelsens årsredovisning dvs. verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

9. Revisorns berättelse

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det behandlade verksamhetsåret

11. Motioner eller styrelsens förslag

12. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget

14. Val av styrelse enl. denna stadgas 4:e paragraf

a. ordförande

b. ledamöter

c. ersättare/suppleanter

15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

16. Val av valberedning för ett år

17. Övriga anmälda ärenden

18. Mötet avslutas


§ 9 Beslut på årsmötet

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för de beslut som omfattas av

denna stadgas tionde, ändring av stadgan och elfte paragraf,

föreningens upplösning.

Rösträtt tillkommer endast föreningens medlemmar.


§ 10 Ändring av stadgarna

Förslag om ändring av stadgar ska behandlas vid föreningens årsmöte.

Förslag på stadgeförändring ska skriftligen ställas till styrelsen senast en månad innan årsmötet.

För ändring av stadgan krävs två tredjedels majoritet på ordinarie årsmötet.

I kallelse till årsmöte skall det anges om förslag på ändring till stadgan föreligger.


§ 11 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning kan endast fattas med två tredjedels majoritet

på två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie

årsmöte och det andra extra årsmöte.


Om upplösning av föreningen beslutas skall beslutet även

innefatta hur föreningens eventuella tillgångar ska fördelas.


Ovanstående stadgar är antagna vid föreningens årsmöte 2018-06-03, Kyrkans hus, Filipstad